Obowiązek informacyjny RODO

Szanowni Państwo,

25 maja br. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”).

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z artykułu 13 RODO oraz chcąc dostarczyć Państwu informacje o celu i zasadach przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach związanych z przetwarzaniem przedmiotowych danych, poniżej przekazujemy niezbędne informacje w tym zakresie.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Media Learning Tomasz Piesiur, Szkolenia, Doradztwo, Konsulting, 41-600 Świętochłowice, ul. Brzozowa 35,
2. Państwa dane osobowe przetwarzane są:
a. ponieważ wyraziliście Państwo na to zgodę (formularz zgłoszenia słuchacza na kurs) (artykuł 6 ust. 1 lit. a RODO), w celu m.in.:
• kontaktowania się z Państwem, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności przez e-mail oraz telefon,
• informowania o zbliżających się terminach szkoleń w tym szkoleń dofinansowanych ze środków zewnętrznych,
• przesyłania informacji w zakresie i obszarze szkoleń, w których uczestniczyliście Państwo lub którymi wykazaliście Państwo zainteresowanie,
• zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych (w przypadku dodatkowego wyrażenia przez Państwa zgody wynikającej z przepisów dotyczących komunikacji elektronicznej).
b. w celu wypełnienia przez nas obowiązku prawnego na nas ciążącego (artykuł 6 ust. 1 lit. c RODO) polegającego m.in. na:
• wystawianiu faktur za świadczone przez nas usługi,
• weryfikacji realizacji szkolenia oraz audytów w przypadku korzystania przez Państwa ze szkoleń dofinansowanych przez Urzędy Pracy, OPS lub Europejskiego Funduszu Społecznego.
c. w celu zawarcia i wykonania łączącej nas umowy (artykuł 6 ust. 1 lit. b RODO), oraz z uwagi na nasz prawnie uzasadniony interes (artykuł 6 ust. 1 lit. f RODO) czyli m.in.:
• obsługę Państwa próśb przekazywanych przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy,
• przeprowadzenie rezerwacji Państwa miejsca na szkoleniu i zawarcie umowy realizacji szkolenia,
• dostarczenie Państwu niezbędnych materiałów, zaproszenia na szkolenie,
• wypłatę stypendiów szkoleniowych oraz zwrotu kosztów dojazdu,
• wystawienie certyfikatów, świadectw, dyplomów lub zaświadczeń o odbyciu szkolenia,
• badanie jakości szkolenia po jego zakończeniu poprzez ankietę szkoleniową na zakończenie szkolenia oraz 3 miesiące po jego realizacji,
• umożliwienie realizacji egzaminów w tym egzaminów zewnętrznych prowadzonych w akredytowanych ośrodkach,
• kierowania Państwa na staże w ramach realizowanych projektów, w szczególności kierowania na niezbędne badania lekarskie, podpisywania umów o organizację staży z pracodawcami, wypłatę stypendiów stażowych oraz wydawanie zaświadczeń o odbyciu stażu,
• świadczeniu Państwu usług doradztwa personalnego, poradnictwa zawodowego a także pośrednictwa pracy i usług doradczych w związku z planowaną działalnością gospodarczą,
• windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych,
• w celach analitycznych i statystycznych.
3. Przetwarzane kategorie Państwa danych osobowych to dane osobowe, które pochodzą bezpośrednio od Państwa lub zostały przekazane w Państwa imieniu.
4. Państwa dane nie są wykorzystywane do automatycznego podejmowania decyzji (profilowanie).
5. Odbiorcą Państwa danych osobowych są pracownicy i współpracownicy oraz podmioty wspomagające nas w naszej działalności.
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania łączącej nas umowy, wypełniania obowiązków prawnych ciążących na nas jako na administratorze danych oraz dochodzenia i obrony przed roszczeniami przez okres wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń, nie później niż 10 lat od zakończenia obowiązywania umowy.
7. Dane osobowe przechowywane dla celów przesyłania informacji handlowych oraz marketingu bezpośredniego będą przechowywane i przetwarzane do czasu cofnięcia przez Państwa zgody na ich przetwarzanie bądź żądania sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także żądania ich przeniesienia poprzez wysłanie maila lub pisma na adresy wskazane poniżej. Niezwłocznie po takim sprzeciwie zaprzestaniemy ich przetwarzania w takim zakresie.
8. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na podstawie zawartej umowy lub prawnie uzasadnionego interesu opisanego powyżej. W takim przypadku przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie przez nas danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy RODO.

Kontakt do administratora danych osobowych: biuro@medialearning.pl

Adres pocztowy: Media Learning Tomasz Piesiur, Szkolenia, Doradztwo, Konsulting, 41-600 Świętochłowice, ul. Brzozowa 35.

Z poważaniem
Tomasz Piesiur Media Learning