Projekt – Uwierz w siebie to Twój czas II

W partnerstwie z PROBiznes Marta Krawczyk realizujemy projekt „Uwierz w siebie to Twój czas II” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Informacje ogólne:

Projekt Uwierz w siebie to Twój czas II  realizowany jest w ramach IX osi priorytetowej Region spójny społecznie, 9.1 – Aktywna Integracja, poddziałanie 9.1.5 – Aktywna integracja projekty konkursowe

Cel projektu:

Celem projektu jest aktywne włączenie 50 mieszkańców powiatu zawierciańskiego i myszkowskiego oraz miasta Bytom, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z tytułu więcej niż jednej przesłanki poprzez poprawę oraz wzmocnienie ich szans na zatrudnienie.

Do kogo adresowany jest projekt?

Projekt dedykowany jest pełnoletnim osobom, które zgodnie z Kodeksem Cywilnym zamieszkują teren powiatu zawierciańskiego lub myszkowskiego lub miasta Bytom oraz spełniają przynajmniej jedną z poniższych przesłanek:

 • Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z powodu.:
 • ubóstwa
 • sieroctwa
 • bezdomności
 • bezrobocia
 • niepełnosprawności
 • długotrwałej lub ciężkiej choroby
 • przemocy w rodzinie
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności
 • bezradności w sprawach opiekuńczo- wychowawczych
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej
 • alkoholizmu lub narkomanii

 

lub innej przesłanki kwalifikującej do objęcia pomocą Ośrodka Pomocy Społecznej

 

 • Osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
 • Osoby z niepełnosprawnością sprzężoną oraz z zaburzeniami psychicznymi w tym: niepełnosprawnością intelektualną lub z całościowymi  zaburzeniami rozwojowymi
 • Osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywieniowa

 

Jakie formy wsparcia oferujemy w projekcie?

W ramach projektu oferujemy KOMPLEKSOWE wsparcie w zakresie aktywizacji zawodowej  i  integracji społecznej:

 • Wsparcie doradcy zawodowego i psychologa.
 • Uczestnictwo w grupowych spotkaniach.
 • Naukę nowego zawodu w ramach szkoleń zawodowych zakończonych egzaminem i zdobyciem KWALIFIKACJI!
 • Program STAŻY zawodowych; nie krótszy niż cztery miesiące.
 • Stałe usługi pośrednika pracy.

 

Kiedy i gdzie można się zapisać?

Rekrutacja do  projektu prowadzona jest w sposób ciągły od 01.01.2020 r.

Przesyłając formularz zgłoszeniowy wraz z niezbędnymi załącznikami do Biura Projektu lub osobiście dostarczając dokumenty do Biura Projektu: Zawiercie , ul. Parkowa 5.

Kontakt: biurozawiercie@probiznes.net.pl

Tel. : 730 004 650

Poniżej zamieszczamy zapytania ofertowe w trybie rozeznania rynku:

ECDL

ECDL BASE

GRAFIKA KOMPUTEROWA

- KASA FISKALNA

PRACOWNIK GASTRONOMICZNY

ABC Przedsiębiorczości

GRAFIKA KOMPUTEROWA – II edycja

OBSŁUGA KLIENTA ORAZ KASY FISKALNEJ

OBSŁUGA WÓZKA WIDŁOWEGO

OPIEKUN W ŻŁOBKU LUB KLUBIE DZIECIĘCYM

ECDL BASE II

KADRY I PŁACE

PRACOWNIK GOSP. Z SEP

TECHNIKI SPRZEDAŻY