Projekt – Aktywność drogą do sukcesu

Aktywność drogą do sukcesu

Projekt „Aktywność drogą do sukcesu” skierowany jest przede wszystkim do osób wymagających szczególnego wsparcia i troski – tj. między innymi do:

 • osób bezrobotnych,
 • osób korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej,
 • osób z orzeczoną niepełnosprawnością,
 • rodzin z dzieckiem, u którego orzeczono niepełnosprawność (o ile co najmniej jeden z rodziców nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym),
 • osób oddalonych od rynku pracy, osób korzystających z Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej.

W ramach projektu będą realizowane usługi o charakterze aktywnego włączenia osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Projekt „Aktywność drogą do sukcesu” realizowany jest w ramach IX osi priorytetowej Region spójny społecznie, 9.1 – Aktywna Integracja, poddziałanie 9.1.5 – Aktywna integracja osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym

Cel projektu:

Celem głównym jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia i aktywnego udziału w życiu społeczno-zawodowym 24 (14K,10M) mieszkańców miasta Bytom wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem społecznym i/lub ubóstwem, os. o znacznym lub umiarkowanym st. niepełnosprawności, z niepełnosprawnością sprzężoną, intelektualną, os. z całościowymi zaburz. rozwoju, os. korzystających z PO PŻ, do 30.08.2022r.

Do kogo adresowany jest projekt?

Projekt dedykowany jest pełnoletnim osobom, które zgodnie z Kodeksem Cywilnym zamieszkują teren miasta Bytom oraz spełniają przynajmniej jedną z poniższych przesłanek:
Osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z powodu:

 • ubóstwa
 • wykluczeniem społecznym
 • sieroctwa
 • bezdomności
 • bezrobocia
 • niepełnosprawności
 • długotrwałej lub ciężkiej choroby
 • przemocy w rodzinie
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności
 • bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej
 • alkoholizmu lub narkomanii

lub innej przesłanki kwalifikującej do objęcia pomocą Ośrodka Pomocy Społecznej

 • osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
 • osoby z niepełnosprawnością sprzężoną oraz z zaburzeniami psychicznymi w tym: niepełnosprawnością intelektualną lub z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi
 • osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywieniowa

Jakie formy wsparcia oferujemy w projekcie?

W ramach projektu oferujemy KOMPLEKSOWE wsparcie w zakresie aktywizacji zawodowej i integracji społecznej:

 • Wsparcie doradcy zawodowego, psychologa oraz doradcy klienta
 • Uczestnictwa w warsztatach społecznych
 • Naukę nowego zawodu w ramach szkoleń zawodowych zakończonych egzaminem i zdobyciem KWALIFIKACJI/KOMPETENCJI
 • Program trzy miesięcznych STAŻY zawodowych
 • Wyjścia kulturalne
 • Stałe usługi pośrednika pracy.

Rekrutacja do projektu prowadzona jest w dwóch turach: I tura 01.03.2021r. – 30.04.2021r. , II tura 01.06.2021r. – 31.07.2021r. Rekrutacja odbywać się będzie z uwzględnieniem zasady równych szans, w tym zasady równości płci, poprzez otwartą rekrutację i równy dostęp do informacji.

 

Biuro projektu:

41-902 Bytom ul. Powstańców Warszawskich 4/2
Kontakt: aktywni@probiznes.net.pl
Tel.: 661 409 446