Projekt – Aktywni i Zintegrowani

Aktywność drogą do sukcesu

Tytuł projektu: „Aktywni i zintegrowani” – program kompleksowego wsparcia osób pozostających w trudnej sytuacji społecznej i zawodowej.
Okres realizacji: od 01.03.2021 do 31.08.2022 r.
Obszar realizacji: powiat Bytom

Dla kogo?

Osoby bezrobotne, niepełnosprawne, zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym, zamieszkujące w/w obszar realizacji projektu. Do udziału zapraszamy zarówno kobiety jak i mężczyzn.

Krótki opis projektu:

W projekcie weźmie udział 24 (16K, 8M) osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Rekrutacja prowadzona będzie w trybie ciągłym od 01.01.2021 r.
W ramach projektu oferujemy bezpłatnie:
• Identyfikacja indywidualnych potrzeb oraz potencjałów uczestnika
• Indywidualne wsparcie psychologiczne
• Warsztaty z zakresu socjoterapii
• Pośrednictwo pracy
• Szkolenia zawodowe
• Płatny staż zawodowy

Cele projektu:

Celem głównym projektu jest wzrost zdolności do zatrudnienia 24 ( 16K i 8M) uczestników projektu zamieszkujących na terenie miasta Bytom, przynależących do grupy osób defaworyzowanych: doświadczających wykluczenia społecznego z tytułu ubóstwa, bezrobotnych, biernych zawodowo, 12 UP w pierwszej edycji projektu ( III 2021 – VI 2021), 12 UP w drugiej edycji projektu ( X 2021 – IV 2022 ). Cel główny zostanie osiągnięty poprzez kompleksowe działania z zakresu aktywizacji społecznej i zatrudnieniowej: usługi doradcy klienta, utworzenie grupy wsparcia, warsztaty z socjoterapii, indywidualne wsparcie psychologiczne, indywidualne wsparcie doradcy zawodowego, wysokiej jakości szkolenia zawodowe, staże zawodowe oraz usługi pośrednictwa pracy. Dla 25% UP zapewniono refundację kosztów związanych z opieką nad dzieckiem/dziećmi lub osobami zależnymi oraz refundację kosztów dojazdu na wszystkie formy wsparcia.

Finansowanie:

Całkowita wartość projektu: 363 335,20 PLN z czego:
• Wkład Funduszy Europejskich: 308 834,92 PLN
• Wkład własny Stowarzyszenie „Olkusz Kreatywnie”: 18 166,76 PLN
• Wkład budżetu państwa: 36 333,52 PLN

Rekrutacja:

Na podstawie przyznanych punktów powstanie lista rankingowa, podsumowania będą prowadzone co miesiąc w każdej turze. ( I. tura: III 2021 – VI 2021; II tura: X – IV 2022), aż do zrekrutowania całkowitej liczby 24 osób.

Biuro projektu:

41-902 Bytom ul. Powstańców Warszawskich 4/2
Kontakt: aktywni@probiznes.net.pl
Tel.: 661 409 446